Mi kell a B2-es szinthez?

Gyakran tapasztalom azt, hogy egy B2-es vizsgán a vizsgázóknak nem is a B2-es nyelvtannal van a legnagyobb bajuk.


Sokkal inkább alacsonyabb szintekről hoznak magukkal rossz berögződéseket, vagy épp hiányosságokat.
Ezért is fontos, hogy tudd, egy adott szinten milyen nyelvtani struktúra az elvárt (legyen szó akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgáról). Ezekről itt találod a szintezett listát:


A1 szint:

 1. Személyes névmások
 2. Igeragozás
 3. Haben és sein ige ragozása
 4. Egyenes és fordított szórend
 5. Kérdő szórend és a kérdőszavak
 6. A főnevek névelője
 7. Birtokos névmás (mein, meine)
 8. Er, sie, es használata
 9. Rendhagyó igeragozás
 10. Számok 0-20-ig
 11. Számok 21-től
 12. Főnevek többes száma
 13. Igekötős igék
 14.  Tárgyeset
 15. Tagadás
 16. Módbeli segédigék ragozása, használata 1. (können, wollen, dürfen)
 17. Módbeli segédigék ragozása, használata 2. (mögen, müssen, sollen)
 18. A részes eset kifejezése, használata.
 19. Elöljárók csak tárgyesettel.
 20. Elöljárók csak részes esettel.
 21. Elöljárók tárgy- és részes esettel.
 22. A felszólítás.
 23. A birtokos névmás.
 24. A man mint általános alany.
 25. Udvariassági formák a német nyelvben.
 26. A személyes névmások tárgy- és részes esete.
 27. A Perfekt múlt idő.
 28. A Präteritum múlt idő haben és sein ige esetén.
 29. A jövő idő (Futur 1.) használata.
 30. Kérdések és válaszok (50 extra mondat).


A2 szint:

 1. A Perfekt igealakok rendszerezése. 
 2. A birtoklás kifejezése “von” és “s” segítségével.
 3. A KATI szórend és a weil.
 4. Igék tárgy- és részes esettel.
 5. Melléknévfokozás.
 6. Rendhagyó melléknevek fokozása.
 7. A visszaható névmás – sich használata.
 8. A wenn-dann kötőszópáros használata.
 9. Dass – ob kötőszavak.
 10. Vonzatos igék.
 11. Vonzatos igék kérdésben.
 12. A Präteritum múlt idő módbeli segédigékkel.
 13. Célhatározói mellékmondat: az um zu és a damit kötőszó használata.
 14. Kötőszavak fordított szórenddel.
 15. Feltételes mód jelen időben.
 16. Melléknévragozás 1: gyenge ragozás.
 17. Melléknévragozás 2: erős ragozás.
 18. Melléknévragozás 3: vegyes ragozás.
 19. Passzív szerkezet jelenben és Präteritum múltban.
 20. A vonatkozói névmás.
 21. Az indirekt kérdés.
 22. A műveltetés kifejezése.
 23. A módbeli segédigék feltételes módban.


B1 szint:

 1. Elváló és nem elváló igekötős igék.
 2. A többes szám rendszere, képzése.
 3. A zu + infinitiv szerekezet (a négy alapeset).
 4. A Präteritum múlt szabályos és rendhagyó igék esetén.
 5. Személytelen igék.
 6. A birtokos eset és a birtokos szerkezet.
 7. Elöljárószavak birtokos esettel.
 8. A Plusquamperfekt múlt idő.
 9. Als – wenn kötőszavak használata.
 10. A passzív szerkezet módbeli segédigékkel – jelen és Präteritum múlt. 
 11. A gyenge főnevek.
 12. A páros kötőszavak.
 13. Feltételes mód: múlt időben.
 14. A “bárcsak” szerkezet.
 15. A főnevek névelői: szabályok magolás helyett.
 16. Elő-, utó-, és egyidejűség kifejezése (nachdem, sobald, während, solange, bis, bevor)
 17. Melléknévi igenevek.
 18. A melléknévként használt főnevek.
 19. A melléknévvonzatok.
 20. Kötőszavak KATI szórenddel.
 21. A passzív szerkezet: állapotpasszív jelen és Präteritum múlt időben.
 22. A passzív szerkezet 5 igeidőben.
 23. A zu + infinitiv szerkezet (haben, sein, scheinen, brauchen igék esetén, valamint az um, statt, ohne kötőszavakkal).


B2 szint:

 1. A módbeli segédigék másodlagos jelentése.
 2. A határozók sorrendje a németben (TEKAMOLO).
 3. A lassen ige 6 jelentése, használata. 
 4. A man mint általános alany magasabb szinteken. 
 5. Az ES névmás használata. 
 6. A határozatlan névmás (senki, valaki, mindenki, minden, minden egyes, vala- és a se- szócskák).
 7. A passzív helyettesítési formái. 
 8. A függő beszéd.
 9. A vonatkozói névmás. 
 10. A tagadószók használata. 
 11. Módosítószók. 
 12. A kéttagú kötőszavak (9 db). 
 13. Az időhatározói mellékmondatok (aufgrund, weil, trotz, obwohl, wegen, da, für, um, infolge, sodass, von, davon).
 14. Az időhatározói mellékmondatok 2. (seit, seitdem, nach, nachdem, vor, bevor, während és während, bis zum, bis, bei és als)
 15. A passzív szerkezet alany nélkül. 
 16. Az óhajtás kifejezése. 
 17. A főnévvé vált melléknevek. 
 18. Az ugyanez, ugyanaz szerkezet (derselbe, dieselbe, dasselbe). 
 19. A zu + infinitiv helye a mondatban. 
 20. Az igeidők használata, sajátossága a németben.
 21. A Perfekt múlt jellegzetessége. 
 22. A bővítményes szerkezet (von der auf der Straße mit Männern immer laut sprechenden Frau).
 23. Haben és sein zu + infinitiv szerkezetek. 
 24. Az elváló és nem elváló igék. 
 25. Futur 2. jövő idő használata. 
 26. Az ohne zu és a statt zu szerkezet. 


C1 szint:

 1. A módbeli segédigék másodlagos jelentése.
 2. A kéttagú kötőszavak komplex használata.
 3. A 6 komplex igeidő használata, jellegzetessége magasabb szinteken.
 4. A módbeli segédigék. alternatívái.
 5. Futur 1 és Futur 2. (jövők) használati különbsége. 
 6. A passzív szerkezet minden igeidőben.
 7. A függő beszéd múlt időben.
 8. Kötőszavak zu +infinitiv szerkezettel. 
 9. Mikor tiltott a passzív szerkezet használata? 

Pontosan ezek a témák találhatók a LOS NYELVTAN videócsomagomban is, ahol minden témához kapsz letölthető, nyomtatható PDF-t is. Nézd meg, milyen bónuszok járnak az adott szintek anyagai mellé: KATTINTS IDE.

#német​ #némettanulás​ #nyelvtanulás​ #németleckék​ #nyelvvizsga​ #németonline​ #onlinetanulás​ #némettanár​ #tanulás​ #németnyelv​ #czímerzoli #vizsga #zimmeronline #b1 #b2 #c1 #nyelvtan #vizsga